บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT ในฐานะหน่วยงานสื่อสารโทรคมนาคม มุ่งเน้นธุรกิจด้านบริการดิจิทัล (Digital service) มากขึ้น เพื่อยกระดับการแข่งขันขององค์กรให้ทันสมัย สามารถรองรับเทคโนโลยีปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 รายละเอียด ดังนี้ โครงการขยายเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีโครงข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานที่เพียงพอรองรับการเชื่อมโยง Big data รวมถึงส่งเสริมจุดแข็งให้ ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ณ สถานีเคเบิลใต้น�้ำ ชลี 2 จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย การขยายความจุของระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศเพื่อขยายคาพาซิตี้ภายในประเทศ โดย เชื่อมโยงพื้นที่รอยต่อชายแดนมายังสถานีเคเบิลใต้น�้ำชลี 2 สงขลา การขยายความจุของระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันก�ำหนดแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2561 การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศระบบใหม่เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ล่าสุด CAT ได้ร่วมหารือแนวทางร่วมกับผู้ให้บริการจากประเทศมาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และจีน การพัฒนาโครงข่ายไร้สาย LoRaWAN (Long-Range Wide Area Network) นับเป็นโครงข่ายใหม่ที่จะรองรับการพัฒนาบริการ IoT และ Smart city เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของเรามากขึ้น ทุกวัน โดย CAT น�ำระบบโครงข่าย LoRa (Long Range Network) มาใช้ในการให้บริการ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร ไร้สายแบบวงกว้าง ใช้พลังงานต�่ำ จึงสามารถให้บริการ IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าใช้เครือข่าย มือถือในการน�ำไปสู่การให้บริการ โดยมีแผนงานที่จะเป็นทั้งผู้ให้บริการโครงข่ายและเป็นผู้ให้บริการอัจฉริยะต่างๆ ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ แผนงาน ร่วมกับกลุ่มสามารถ (SISC) ขยายบริการโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล DTRS (Digital Trunked Radio System) บน คลื่นความถี่ย่าน 800 MHz จ�ำนวน 1,000 สถานีฐานทั่วประเทศ เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่มีความต้องการ ใช้งานได้อย่างเพียงพอ ได้แก่ โครงข่าย LoRaWAN ได้ด�ำเนินการติดตั้งในโครงการภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ พร้อมรองรับการใช้งานและครอบคลุม พื้นที่ที่มีความต้องการใช้บริการ IoT มากยิ่งขึ้น CAT เปิดให้บริการ “LoRa IoT by CAT” ที่มีเสถียรภาพสูงในค่าบริการอัตราถูก ส�ำหรับผู้เริ่มพัฒนาอุปกรณ์ และ application และนักพัฒนาที่มีความรู้ในระดับสูง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความต้องการใช้บริการ IoT (Internet of Things) ในจังหวัดกรุงเทพฯ เชียงใหม่ น่าน สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา และภูเก็ต การด�ำเนินงานมิติเศรษฐกิจ 86 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐