การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมสู่ความยั่งยืน บมจ. กสท โทรคมนาคม มีนโยบายด�ำเนินงาน CSR เรื่องการส่งเสริมให้องค์กรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม โดยใช้ความสามารถพิเศษและศักยภาพความเชี่ยวชาญขององค์กรไปพัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งและพัฒนา สู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ศึกษาและทบทวนการด�ำเนินงาน CSR และปรับปรุงแผนแม่บทการด�ำเนิน กิจกรรมเพื่อสังคม โดยจัดท�ำยุทธศาสตร์ (Strategic Theme) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ศ. 2559-2563 ภายใต้ค�ำว่า “CAT Shared Value” หรือ “CAT สร้างคุณค่าร่วมสู่สังคมไทย” ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 Enhancing Business from Social Progress ยุทธศาสตร์ที่ 2 Integrating Community into Value Chain ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leading in Government Cluster ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 Enhancing Business from Social Progress ด�ำเนินธุรกิจรูปแบบ ‘ธุรกิจฐานสังคม’ ด้วยการขยายการเข้าถึงบริการ โครงข่ายสื่อสัญญาณที่มีครอบคลุมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ด�ำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ และโครงข่ายที่สามารถตอบสนองต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มสังคมและชุมชนเป้าหมายเพิ่มขึ้นเช่นกลุ่มสังคมผู้มี รายได้น้อยคนพิการเด็กคนชราและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมอื่นๆที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานเป็นต้น ยุทธศาสตร์ที่ 2 Integrating Community into Value Chain ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการสร้าง “คุณค่าร่วม” สร้างประโยชน์ แก่สังคมและชุมชนเป้าหมายผ่านการมีส่วนร่วมโดยการพัฒนาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งห่วงโซ่คุณค่าของบมจ.กสทโทรคมนาคม ในฐานะที่องค์กรมิได้มุ่งหวังก�ำไรทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวแต่ยังมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาระบบโทรคมนาคมในระดับประเทศ เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศพื้นฐาน และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 Leading in Government Cluster มุ่งเน้นบทบาทการให้บริการกับเครือข่ายกิจการสาธารณะ “Government Cluster” ด้วยการเป็นผู้น�ำในการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของรัฐยกระดับประสิทธิภาพการท�ำงานของเครือข่ายกิจการสาธารณะ อย่างหน่วยภาครัฐและเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการด้านโทรคมนาคมของ บมจ. กสท โทรคมนาคม 62 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐