6. มาตรฐานการกล่าวต้อนรับ / ทักทาย 7. มาตรฐานการแต่งกายของพนักงาน CAT Shop 8. การรับเรื่องขอใช้บริการจากลูกค้า 9. การรับเรื่องขอยกเลิกการใช้บริการจากลูกค้า 10. การรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา 11. ด้านพฤติกรรมของผู้ให้บริการ 12. ด้านการพัฒนาตนเอง 13. การประเมินผล 14. ความพึงพอใจลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคมมุ่งมั่นบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงการให้บริการ ตามความต้องการของลูกค้า ที่มีรสนิยมและความชื่นชอบที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการให้มีความทันสมัยและหรูหรา ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งสร้างให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยการส�ำรวจความพึงพอใจในแต่ละบริการ (รายปี) 3.9 4 4.1 4.2 IDD 2556 2557 2558 2559 2560 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 my C-Internet ส�ำหรับการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัทฯจะน�ำไปวิเคราะห์ร่วมกับสถิติการแสดงความ คิดเห็นจากลูกค้าได้ถูกน�ำมาใช้เป็นแนวทางสนับสนุนในการวางกลยุทธ์ส�ำหรับการพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ในอนาคตต่อไป ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ค�ำนึงถึงการรักษาข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นหลักในการด�ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินตามมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วน ตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยบริการโทรคมนาคม และได้ด�ำเนินการแจ้งผู้ใช้ระบบงานของบริษัทฯ รวมถึงพนักงาน 118 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐