ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด CAT voice CAT 001 บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบเรียกตรงอัตโนมัติ (IDD) ด้วยรหัส 001 โทรได้จากทุกโครงข่าย โทรติดง่าย คุณภาพเสียงคมชัด โชว์เบอร์ (CLI) ไม่มีเสียงรบกวน สัญญานเสียงไม่ดีเลย์ CAT 009บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบเรียกตรงอัตโนมัติ(IDD)ด้วยรหัส009 ราคาประหยัดโทรได้จาก ทุกโครงข่าย และใช้บริการได้จากโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย CAT One-Connect บริการโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์ประจ�ำที่ (Fixed Line) ที่เชื่อมต่อตรงจากชุมสาย โทรศัพท์ของ CAT ไปยังสถานที่ติดตั้งของผู้ใช้บริการ คุณภาพเสียงคมชัด สามารถโทรทั้งในประเทศและ ต่างประเทศด้วยราคาประหยัด CAT hosted PBX บริการโทรศัพท์ภายในส�ำนักงานผ่านระบบ VoIP ในรูปแบบ Cloud PBX ท�ำให้ผู้ใช้บริการ ไม่ต้องมีระบบ PBX ก็สามารถมีเลขหมายภายในติดต่อกันได้ CAT SIP-Connect บริการเชื่อมต่ออุปกรณ์ VoIP เช่น IP-PBX, SIP Server ของผู้ใช้บริการด้วย SIP Trunk เพื่อใช้โทรออกทั้งในประเทศและต่างประเทศราคาประหยัด CAT Fax2email เป็นบริการที่อ�ำนวยความสะดวกในการรับและส่ง Fax ได้ทุกที่ โดยไม่ต้องมีเครื่อง Fax ช่วยลดต้นทุนทั้งเครื่อง Fax กระดาษ และหมึก CAT Free Phone Service บริการโทรศัพท์เก็บเงินปลายทาง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยเลขหมาย โทรฟรีเรียกจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ และเลขหมายโทรฟรีเรียกจากประเทศต่างๆ มายังประเทศไทย CAT Audio Conference บริการประชุมทางเสียง สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องมีสถานที่ประชุม และโทรกลับเข้ามาฟังบันทึกการประชุมย้อนหลัง Play Back ได้ CAT 2Call Plus (Link) บริการโทรศัพท์ระบบ VoIP แบบมีเลขหมาย สามารถใช้งานได้ทุกที่ที่เชื่อมต่อ กับอินเทอร์เน็ตและโทรออก-รับสายเข้าได้ทุกที่เสมือนอยู่ในประเทศเหมาะส�ำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ CAT International Call Forward บริการโอนสายไปยังเลขหมายในต่างประเทศ อยู่ที่ไหนก็รับสายได้ในราคา ประหยัด เพื่อสามารถรับสายด้วยเลขหมายเดิมได้แม้อยู่ในต่างประเทศ โดยไม่ต้องใช้ Roaming CATPhonenet/Thaicardบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศสามารถเรียกออกจากประเทศไทยไปยังประเทศ ต่างๆ 233 ปลายทางทั่วโลก โดยเรียกได้จากโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย บริการเลขหมายโทรฟรีเฉพาะในต่างประเทศ (Paid 800) บริการเลขหมายโทรฟรีเฉพาะภายในประเทศนั้นๆ หากเรียกจากประเทศอื่นๆ จะเสียค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศปกติ เป็นค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) 26 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐