การเปิดเผยข้อมูลเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม | Sector Specific Disclosures ตัวชี้วัด Indicators หน้า Pages การละเว้นข้อมูล Omissions ค�ำอธิบายเพิ่มเติม Direct Answer หมายเหตุ Note การสื่อสารการตลาด | MARKETING COMMUNICATIONS G4-DMA 112-113 G4-PR7 112-113 ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า | Customer Privacy G4-DMA 118-119 G4-PR8 118-121 ตัวชี้วัด Indicators หน้า Pages การละเว้นข้อมูล Omissions ค�ำอธิบายเพิ่มเติม Direct Answer หมายเหตุ Note นวัตกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม | INNOVATIVE (SOCIAL & ENVIRONMENTAL) G4-DMA 94-95 137 Sustainable Development Report 2017 CAT Telecom Public Company Limited