การพัฒนาพื้นที่พิเศษ จากการที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้พัฒนาโครงข่ายไร้สาย LoRaWAN (Long-Range Wide Area Network) ดังกล่าวจะท�ำให้เกิดเสถียรภาพการเชื่อมโยงข้อมูลที่แข็งแกร่ง บนเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษที่เป็นเป้าหมายส�ำคัญ ได้แก่ Digital Park Thailand บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ริเริ่มโครงการพัฒนา Digital Park Thailand เนื้อที่กว่า 700 ไร่ ในอ�ำเภอ ศรีราชา ให้เป็นเมืองนวัตกรรมดิจิทัลครบวงจรในพื้นที่ EEC เป็นพื้นที่พิเศษมีสภาพแวดล้อมด้านดิจิทัล รองรับ เหล่านักลงทุนและสตาร์ทอัพในการคิดค้นต่อยอดนวัตกรรมและบริการต่างๆ ส�ำหรับเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจะเพิ่ม มูลค่าพื้นที่ดังกล่าวและช่วยส่งเสริมผลักดันประเทศไทยก้าวสู่ 4.0 ทั้งนี้บมจ. กสท โทรคมนาคม มีแนวทาง ที่จะจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อท�ำหน้าที่บริหารจัดการโครงการฯ โดยหาเอกชนมาร่วมลงทุนพัฒนา ขณะนี้DigitalPark Thailand ได้บรรจุเป็นหนึ่งในโครงการร่วมทุน PPP ของ EEC คาดว่าจะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ร่วมลงทุน ได้อย่างช้าไตรมาส 3 ปีหน้า ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ ถือเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะที่ขณะนี้โครงข่ายมีความสมบูรณ์ใช้งาน 100 % โดย CAT ได้ติดตั้ง Free Wi-Fi ครบทั้ง 1,000 จุด ครอบคลุมทั่วจังหวัดภูเก็ต พร้อมกับได้วางระบบแพลทฟอร์ม LORA เทคโนโลยี โครงข่าย ไร้สายใช้พลังงานต�่ำ เพื่อการสื่อสัญญาณระหว่างอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน ซึ่งขณะนี้ได้เปิดใช้งานเชื่อมต่อระบบ Smart Logistics ให้บริการ GPS Tracking ติดตามตัวบุคคล ยานพาหนะ ต่างๆ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ นอกจากนี้ยังมีระบบอื่นๆ ที่ทยอยเปิดใช้งานอย่างระบบ Smart Utility รองรับ การท�ำงานของมิเตอร์อัจฉริยะ ส�ำหรับสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น�้ำประปา ตลอดจนการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เช่น มิเตอร์วัดระดับน�้ำ ระดับความชื้นใต้ดิน สามารถใช้ประโยชน์ด้านการเตือนภัยในพื้นที่อย่าง มีประสิทธิภาพ ฯลฯ โครงข่ายของ บมจ. กสท โทรคมนาคม สามารถรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวและชาวเมืองภูเก็ตซึ่งบมจ. กสท โทรคมนาคม จะน�ำต้นแบบความส�ำเร็จ ของเมืองอัจฉริยะที่ภูเก็ต ขยายผลต่อไปยังเชียงใหม่ ขอนแก่น และพื้นที่อื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้บมจ. กสท โทรคมนาคม ยังมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมดิจิทัลใหม่ๆ โดยร่วมลงนามกับ ปตท. ร่วมกันบูรณาการ “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)” ในพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง ปตท. และ “เขตนวัตกรรมดิจิทัลภาคตะวันออก (EECd)” ในพื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดย กรอบความร่วมมือที่สามารถพัฒนาร่วมกัน เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ตรวจ สอบท่อก๊าซธรรมชาติ แทนการใช้เฮลิคอปเตอร์ ที่ ปตท.ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นต้น ขณะที่บมจ. กสท โทรคมนาคม มีพื้นที่ Data Centerใช้เก็บข้อมูลขนาดใหญ่(BigData) และจ�ำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมากซึ่งอาจร่วมกันพิจารณาแนวทางสร้างโรงไฟฟ้า ขึ้นมาเพื่อรองรับต่อการด�ำเนินงาน 88 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐