CAT CSR Come together ด�ำเนินกิจกรรมCSRinprocessเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงาน ได้รับความรู้ความเข้าใจการด�ำเนิน งาน ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รวมถึงการพัฒนาและขับเคลื่อน CSR อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอส รัชดา กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 107 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ�ำนวน 22 คน และพนักงาน จ�ำนวน 85 คน นอกจากนี้ได้เชิญหน่วยงานพันธมิตร ผู้น�ำชุมชน อาทิ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต�่ำบุญศิริ จ.นครนายก และ ผู้แทนจิตอาสา CAT CSR เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมในการด�ำเนินงานร่วมกับชุมชนวังน�้ำเขียว จ. นครราชสีมา เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสามารถเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานตามที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ในการก�ำหนดกลยุทธ์ CSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 80 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐