จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความส�ำนึกรู้และตระหนักในความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมุ่นทุ่มเทและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ 2. รักษาความลับของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเคร่งครัด 3. ไม่กล่าวร้ายหรือกระท�ำการใดๆอันจะน�ำไปสู่ความแตกสามัคคีหรือความเสียหายแก่บริษัทและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน�้ำใจโอบอ้อมอารี มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกัน 5. เคารพในสิทธิของผู้ร่วมงาน 6. ให้ความส�ำคัญต่อการเสริมสร้าง สนับสนุนและรักษาความสามัคคี และความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน 7. รายงานการฝ่าฝืนหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนดไว้ต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่บริษัทก�ำหนด ให้มีหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน 8. ละเว้นการเรียก รับ ยอมจะรับ การให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ ผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 9. ให้ความเอาใจใส่และช่วยด�ำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการท�ำงาน รวมทั้งใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด การต่อต้านการทุจริต บมจ. กสท โทรคมนาคม ให้ความส�ำคัญต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและให้ปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยได้น�ำ หลักส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ มาใช้ในการด�ำเนินงานซึ่งประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ความส�ำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) ความโปร่งใส (Transparency) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) การส่งเสริมพัฒนาการก�ำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics) การมีส่วนร่วม (Participation) 56 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐