สารบัญ | Contents สารจากประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม Message from Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Committee Chairman สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ Message from the President การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญในรอบปี 2560 Significant Organizational Changes in the year of 2017 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร Organizational Profile (General Information) เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ About this Report การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน Good Corporate Governance and Promoting a Sustainable Society การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการท�ำงาน Work Process Development and Structural Improvement การด�ำเนินงานมิติเศรษฐกิจ Economic Performance Aspect การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Performance Aspect การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล Human Resource Management การเสนอสินค้าและบริการอย่างรับผิดชอบ Responsible Product and Service labelling รางวัลแห่งความส�ำเร็จ Awards and Achievements GRI Content Index 4 8 12 18 44 54 84 86 92 98 112 126 134