กิจกรรม CAT Learning Center เขตตะวันออกเฉียงเหนือ ด�ำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ส�ำหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบให้กับเกษตรกรชุมชน โดยส่งเสริมการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรพอเพียง สาธิตการจัดระบบน�้ำโดยใช้ไอทีและ อุปกรณ์ IoT เข้ามาควบคุม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองและเสริมสร้างรายได้ในพื้นที่ทั้งหมด 2 แห่ง ดังนี้ 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน โครงการกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา 2. โรงเรียนต�ำรวจตระเวณชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 70 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐