กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) กิจกรรม CAT Learning Center ภายใต้โครงการ “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” มุ่งเน้นการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หรือกระตุ้นให้สังคมตื่นตัวในการใช้ IT อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยใช้ศักยภาพด้าน IT ขององค์กรไปพัฒนา ปลูกฝัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ แก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยก�ำหนดจัดกิจกรรมขึ้นทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค (6 เขต) จ�ำนวน 15 แห่ง กิจกรรม CAT Learning Center เขตกลาง ด�ำเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา โดยวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านไอที พร้อมส่งมอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับประชาชนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันและต่อยอดการสร้างอาชีพได้ ณ วัดราชพฤกษ์ ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 66 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐