ด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมจากยุคสัมปทานมาเป็นระบบ ใบอนุญาตและ แข่งขันเสรีตั้งแต่ปี 2549 ท�ำให้การแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งมีผลให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการสื่อสารข้อมูล และบริการอินเทอร์เน็ต อันเป็นธุรกิจหลักของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้รับผลกระทบทั้งด้านส่วนแบ่งการตลาดและราคาที่ ลดลง อีกทั้งบทบาทรัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคม ที่มีการลงทุนและถือครองทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทั้งในและ ระหว่างประเทศเป็นจ�ำนวนมาก เกิดต้นทุนในการให้บริการที่สูงกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ท�ำให้ผลประกอบการ ความสามารถ ในการหารายได้เลี้ยงตนเอง ภายหลังหมดสัญญาสัมปทานเริ่มถดถอยและอาจประสบผลขาดทุนในที่สุด ซึ่งท�ำให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ถูกจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทที่ต้องฟื้นฟูกิจการอย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนาและปรับตนเองให้เป็นองค์กรที่สามารถแข่งขัน ทางธุรกิจโทรคมนาคมในอนาคตได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีมติเห็นชอบให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที ปรับโครงสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการจัดตั้งบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้น 100% จ�ำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จ�ำกัด (NBN) เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านโครงข่ายบรอดแบนด์ในประเทศ ลักษณะ ขายส่งบริการ(Wholesale)ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยโดยดูแลทรัพย์สินCoreNetworkที่เป็นFiberOpticไปจนถึง Last Mile ที่เป็น Fiber Optic (รวมสายทองแดง) ที่เรียกว่า Access Network ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. ทีโอที และทรัพย์สินโครงข่ายบรอดแบนด์ภายในประเทศของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 15,000 ล้าน บาท เพื่อขยายขีดความสามารถการให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และลดความซ�้ำซ้อนในการลงทุนตามนโยบายรัฐ 2. บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จ�ำกัด (NGDC) เป็นธุรกิจที่ให้บริการโครงข่ายระหว่าง ประเทศ ในลักษณะการขายส่ง (Wholesale) วงจรเช่าระหว่างประเทศให้กับผู้ให้บริการทั้งในและต่างประเทศ โดยดูแล ทรัพย์สินของระบบเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ และระบบเชื่อมต่อภาคพื้นดิน ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. ทีโอที และทรัพย์สินโครงข่ายระหว่างประเทศของ ICT 5,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ และธุรกิจ ที่ให้บริการ Cloud Computing, Colocation, Internet Data Center และบริการ IT Security ทุกลักษณะ ทุกประเภท และกิจการต่อเนื่อง หรือใกล้เคียงกัน การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการท�ำงาน 84 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐