การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ในปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง ดังจะเห็นได้จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วจนท�ำให้ธุรกิจ หลายอย่างที่ล่าช้า ปรับตัวรับกับความก้าวหน้าไม่ทัน จึงต้องยุติการด�ำเนินงานไปจ�ำนวนไม่น้อย บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยพิจารณาจากปัจจัยและเหตุการณ์ ที่เป็นจุดอ่อนภายใน (Weakness: W) และภัยคุกคามจากภายนอก (Threats: T) น�ำมาพิจารณาร่วมกันโดยครอบคลุมความ เสี่ยงทั้ง4 ด้านได้แก่ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์(ComplianceRisk)ด้านการเงิน(FinancialRisk)ด้านกลยุทธ์(Strategic Risk) และด้านการด�ำเนินงาน (Operation Risk) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความเสี่ยง ปัจจัยและเหตุการณ์ ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) T2 นโยบายจากผู้ถือหุ้นภาครัฐ หน่วยงานก�ำกับดูแล และระเบียบ กฎหมายที่ใช้บังคับของหน่วยงาน ภาครัฐ ท�ำให้ขาดศักยภาพในการแข่งขัน และความคล่องตัวในการด�ำเนินธุรกิจ ด้านการเงิน (Financial Risk) W5 มีความสามารถในการสร้างผลก�ำไรที่ต�่ำกว่าผู้ให้บริการเอกชนรายอื่น และพึ่งพารายได้หลักกว่า ร้อยละ 47 จากบริการขายส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) T1 สภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เช่น การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ที่มีฐานลูกค้าในตลาดโทรคมนาคม ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดที่มีอยู่ลดลง อาทิ ธุรกิจโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจ อินเตอร์เน็ตบรอดแบรนด์ ด้านการด�ำเนินงาน (Operation Risk) W1 ต้องพัฒนากระบวนการท�ำงานที่ไม่คล่องตัวต่อการด�ำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการด้านการบริหาร โครงการการบริหารแผนงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้บรรลุตามเป้าหมายและผลลัพธ์ตามที่ก�ำหนดไว้ W2 แม้จะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี แต่ยังขาดข้อมูลที่ส�ำคัญและการบริหาร จัดการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการด�ำเนินธุรกิจ W3 การขาดแคลนอัตราก�ำลังและความสามารถของบุคลากร (Competency) ที่ยังต้องพัฒนาให้เพียงพอ และตรงตามความต้องการของหน่วยงานภายในองค์กร W4 ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) ยังไม่คงที่ และมีแนวโน้มลดลง จากนโยบายการปฏิรูปองค์กร T3 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและ Lifestyle ตลอดรวมถึงการเลือกใช้สินค้า ทดแทนอย่างอื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) รวมไปถึงผู้ให้บริการประเภท OTT Players 38 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐