สถานีเคเบิลใต้น�้ำ ชลี 3 จ.ชลบุรี พร้อมส่งมอบบริการด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 สถานีเคเบิลใต้น�้ำ ชลี 3 จ.ชลบุรี ได้ด�ำเนินงานระบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยมุ่งเน้นความพร้อมส่งมอบ บริการด้วยคุณภาพมาตรฐานสากลมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ ลูกค้า ด้วยการให้บริการวงจรผ่านระบบเคเบิลใต้น�้ำใยแก้วระหว่างประเทศ ผ่านสถานีเคเบิลใต้น�้ำ ชลี3 ศรีราชา ประกอบด้วย ระบบเคเบิลใต้น�้ำ AAG และให้มี Availability ของบริการวงจรผ่านระบบเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ และความรับผิดชอบใน แผนส�ำรองไม่ต�่ำกว่า 99.99% ปัจจุบัน CAT จัดสร้างสถานีเคเบิลใต้น�้ำ จ�ำนวน 5 สถานี ได้แก่  1. สถานีเคเบิลใต้น�้ำ ชลี 1 จ.เพชรบุรี 2. สถานีเคเบิลใต้น�้ำ ชลี 2 จ.สงขลา 3. สถานีเคเบิลใต้น�้ำ ชลี 3 จ.ชลบุรี ​ 4. สถานีเคเบิลใต้น�้ำ ชลี 4 จ.สตูล 5. สถานีเคเบิลใต้น�้ำ ชลี 5 จ.ชุมพร CAT คว้ารางวัลระดับโลกด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในงาน IFM Awards 2017  CAT รับรางวัล Best Contribution to Digital Infrastructure Development Thailand จากงาน IFM Awards 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้บุคคลหรือองค์กร ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ และ มีส่วนสนับสนุนระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก         ปัจจุบัน CAT ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยี LoRa ส�ำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Internet of Things ซึ่งจะเป็นปัจจัยเร่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ อีกทั้งร่วมพัฒนาศูนย์นวัตกรรม Digital Park Thailand ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลส�ำหรับภาคธุรกิจ ที่จะส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ ไทย 132 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐