ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด CAT internet C Internet บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้วน�ำแสง (FTTx) ที่มีประสิทธิภาพสูง ในการรับ – ส่งข้อมูล ท�ำให้ได้คุณภาพของสัญญาณที่ดีกว่า ในรูปแบบความละเอียดสูง(HD) ท่องโลก ออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วกว่า CAT Corporate Internet เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เชื่อมต่อตรงกับ Internet Gateway ของCATที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเหมาะส�ำหรับบริษัทธุรกิจเอกชนหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ ที่ต้องการInternetเสถียรภาพสูงสามารถเชื่อมต่อได้ตลอด24 ชั่วโมงโดยไม่จ�ำกัดปริมาณข้อมูลรับ-ส่ง CAT WiFi เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สายผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการทั่วประเทศ โดย CAT WiFi ได้น�ำเสนอทางเลือกใหม่ ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ใน การด�ำเนินชีวิตปัจจุบัน C nema เป็นการให้บริการลักษณะ Over-the-Top (OTT) หรือการให้บริการรับชม Movie On Demand และ TV Online ผ่านกล่อง C nema หรือ Mobile Application “PrimeTime” และ เว็บไซต์” www.goprimetime.tv หรือกล่อง C nema ซึ่งเป็นความร่วมมือในการให้บริการระหว่าง CAT กับบริษัท ไพรม์ไทม์ โซลูชั่น จ�ำกัด CAT Managed VPN เป็นการให้บริการเครือข่ายเสมือนจริงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิด ความคล่องตัวในการรับส่งข้อมูลระหว่างสาขาด้วยการเชื่อมต่อเครือข่ายแต่ละสาขาเข้าด้วยกัน มีความ ปลอดภัยสูงผู้ใช้งานจึงมั่นใจในการท�ำธุรกิจได้จากทุกที่อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการติดต่อ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ CAT Cable Broadbandเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยใช้โครงข่ายของเคเบิลทีวี(ผ่านสายเคเบิล ทีวี) ผู้ที่เป็นสมาชิกเคเบิลทีวีจะสามารถรับชมรายการเคเบิลทีวีได้ตามปกติ และสามารถใช้อินเทอร์เน็ต ได้ในเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องใช้คู่สายโทรศัพท์ 28 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐