ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นองค์กรผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคมและไอทีของประเทศ โดยได้ผนวกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม เข้ากับการด�ำเนินธุรกิจหลัก ผ่านการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการด�ำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 และแผนแม่บทการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม พ.ศ. 2559-2563 ของบริษัทฯ โดยเริ่มจากการ “สื่อสาร” ภายในองค์กร ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบ และน�ำไปสู่การ “พัฒนาสังคม” ผ่านทรัพยากรและบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารวิทยากรผู้มีความรู้รวมไปถึงอุปกรณ์ไอที ต่างๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนเป็นหลัก เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการยกระดับประเทศเพื่อเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการ “CAT CSR COME TOGETHER” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มชาวนาและเกษตรกรด้วยการสร้างองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยี ผ่านการด�ำเนินงานของ 2 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการประยุกต์แนวคิดอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) มาใช้ใน Smart Farmer โดยน�ำบริการโครงข่ายสื่อสัญญาณเข้าไปสนับสนุนการด�ำเนินงานในพื้นที่ รวมทั้งการผลักดันแนวคิด IoT ให้แก่ชุมชน และโครงการ CAT Learning Center โดยได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความ รู้ในเรื่องของการท�ำเกษตรอินทรีย์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีแนวคิดการพัฒนาเพื่อ พึ่งตนเอง ส่งผลให้ชุมชนสามารถต่อยอด และสร้างรายได้เพิ่มจากการใช้วัตถุดิบในชุมชน จากการด�ำเนินโครงการดังกล่าวเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของบริษัทฯ ที่ต้องการสร้างความ “ก้าวหน้า” ด้วยการกระจายความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมไป ยังพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียม และมีโอกาสเข้าถึงการสื่อสารทุกรูปแบบ อันจะน�ำพา สังคมไปสู่ความทันสมัยและ “ทันโลก” ตามยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ พันเอก (สรรพชัย หุวะนันทน์) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม 10 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐