จากผลการด�ำเนินงานขององค์กร ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 49,194,145,690.43 ล้านบาท โดยมี รายละเอียดดังนี้ รายละเอียดทางเศรษฐกิจ จำ�นวน (บาท) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง รายได้ 54,932,797,248.13 56,176,925,464.36 49,194,145,690.43 การกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง ต้นทุนการดำ�เนินงาน 42,873,378,151.66 41,818,403,237.78 45,391,888,155.58 ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน 5,394,073,392.00 4,832,860,349.54 4,414,302,213.90 ต้นทุนทางการเงิน - - - เงินที่ชำ�ระแก่รัฐ 1,000,000,000.00 792,991,649.63 413,293,449.65 การลงทุนในชุมชน 14,237,177.13 6,427,911.77 13,510,533.56 มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม 5,651,108,527.34 8,726,242,315.64 -1,038,848,662.26 * หมายเหตุ ปี 2560 ผลการด�ำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ก่อน สตง. สอบทาน) 90 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐