อีกทั้ง บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ก�ำหนดช่องทางในการรับเรื่องข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสข้อมูล ผ่านช่องดังนี้ ทางเว็บไซต์  ภายในองค์กร : https://intranet.cattelecom.com หัวข้อ CG  ภายนอกองค์กร : www.cattelecom.com หัวข้อ Contact us – รับเรื่องร้องเรียน ทางโทรสาร 0-2104-3860 ผ่านเครือข่ายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ส่วนรับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายกรรมการผู้จัดการใหญ่ โทร 0-2104-4501, 0-2104-4502 นอกจากการก�ำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและสื่อสารนโยบายไปยังผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ในปี 2560 ที่ผ่านมา บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้มีการประเมินหน่วยงานที่อาจก่อให้เกิดความ เสี่ยงการเกิดการทุจริต และตรวจพบว่ามีกรณีการทุจริตในองค์กร จ�ำนวนทั้งสิ้น16รายโดยบริษัทฯได้ด�ำเนินการตามระเบียบ ที่ก�ำหนดไว้ และจะด�ำเนินการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันภายในองค์กรต่อไป การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ บมจ. กสท โทรคมนาคม ในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นน�ำของประเทศ ด�ำเนินธุรกิจรูปแบบ “ธุรกิจฐานสังคม” มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและโครงข่าย ที่สามารถสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชนเป้าหมาย จนมีศักยภาพและ กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการธุรกิจของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ซึ่งถือเป็นหลักการที่มุ่งสร้างให้องค์กรมี “ภูมิคุ้มกัน ที่ดี” ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัท (Corporate Citizen) การมีคุณธรรม ความเคารพต่อแนวปฏิบัติข้อบังคับรวมถึงกฎหมายที่ส�ำคัญโดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกกิจการอย่างเท่าเทียมกัน ปี 2560 บมจ. กสท โทรคมนาคม มีข้อพิพาททางกฎหมาย จ�ำนวนทั้งสิ้น 625 คดี ประกอบด้วยการด�ำเนินคดี/ ส่งอัยการ จ�ำนวน 346 คดี และการบังคับคดี จ�ำนวน 279 คดี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืน บมจ. กสท โทรคมนาคม มีแนวทางที่จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนร่วม ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ค�ำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้น CSR in Process คือ ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการที่มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน CSR after Process ที่ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการน�ำศักยภาพด้านโครงข่ายที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญมาใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้สังคม ชุมชน โดยการวางโครงข่ายโทรคมนาคมไปยังพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่ทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการสื่อสารในทุกรูปแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น และพร้อมผลักดันให้ประเทศเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 60 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐