กิจกรรม CAT Learning Center เขตตะวันตก ด�ำเนินการจัดกิจกรรมอบรมITส�ำหรับคนวัยเก๋าส่งเสริมให้ความรู้และทักษะด้านไอทีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์และปลอดภัยส�ำหรับชุมชนผู้เกษียณอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างสร้างสรรค์และ เหมาะสม ในพื้นที่ทั้งหมด 4 แห่ง ดังนี้ 1. เทศบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 2. องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) ท่าราบ จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านทับใหม่ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 4. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 76 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐