เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนผู้ค้า ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ค้าที่สนใจจดทะเบียนเป็นผู้ค้ากับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สามารถ Download หลักเกณฑ์และเอกสารการยื่นขอจดทะเบียนผู้ค้า ได้ที่ Website ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (http://www.ntplc.co.th) และยื่นเอกสารได้ที่ส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า ฝ่ายการพัสดุ 2 อาคาร 11 ชั้น 2 สำนักงานแจ้งวัฒนะ ในเวลาทำการ ตามประกาศ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2565
      ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผู้ค้าสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวเป็น PDF File ส่ง mail มาที่ tpktot@ntplc.co.th และรอการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นจากส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า ก่อนแจ้งผู้ค้าเพื่อส่งเอกสารต้นฉบับต่อไป โดยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 094-447-6564 และ 089-305-4118 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป คลิกที่นี่
 รายชื่อผู้ค้าระบบเก่า คลิกที่นี่ จะต้องศึกษาและจดทะเบียนใหม่ตามรายละเอียดด้านบน