ผลงานวิจัยเรื่องโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเส้นทราฟฟิค ‘รางวัลชมเชยประเภทความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น’ จากคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
     
  CAT Contact Center ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 – Quality Management system จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
   
  รางวัล ‘2019 Thailand Public Sector Digital Infrastructure Services Provider of the Year' จากองค์กร Frost & Sullivan
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
   
  บริการ CAT Ethernet และ CAT Private Line ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านเทคนิคและคุณภาพ จากสมาคม Metro Ethernet Forum (MEF) ในปี 2562
     
  รางวัล ‘2018 Thailand Smart City Services Provider of the Year' จากองค์กร Frost & Sullivan เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
     
  บริการ CAT data center ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:
2013 - Information Security Management System จาก
British Standard Institution (BSI) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
     
  บริการ IRIS CLOUD ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:
2011 - IT Service Management System จาก British
Standard Institution (BSI) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
     
  สถานีดาวเทียมนนทบุรี ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำหรับบริการถ่ายทอดสื่อสัญญาณดาวเทียมจาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561
     
  สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 1 เพชรบุรี ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้านบริการงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเคเบิลจากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
     
  สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 สงขลา ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้านบริการวงจรระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศจากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
     
  สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 ศรีราชา ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้านบริการวงจรระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศจากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
     
  สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 4 สตูล ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้านบริการวงจรระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศจากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
     
  CAT Contact Center ได้รับ ‘รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ระดับดีเด่น' ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
     
  รางวัล ‘Best Contribution to Digital Infrastructure Development – Thailand' จากงาน IFM Awards 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดยนิตยสาร International Finance ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
     
  CAT Contact Center ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 – Quality Management system จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
     
  บริการ IRIS CLOUD ได้รับรางวัล ‘2017 Thailand Infrastructure as a Services Provider of the Year' จากองค์กร Frost & Sullivan เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
     
  บริการ CAT cyfence ได้รับรางวัล ‘2017 Thailand Managed Security Service Provider of the Year' จากองค์กร Frost & Sullivan เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
     
  อาคารสำนักงานใหญ่ CAT ได้รับรางวัล ‘มาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับดีมาก' จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
     
  ผลงานวิจัยเรื่องระบบตรวจสอบแจ้งเตือนการขัดข้อง ของสถานีฐานสำหรับการติดต่อสื่อสาร ได้รับ ‘รางวัลนวัตกรรมดีเด่น' จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559
     
  บริการ CAT cyfence ได้รับรางวัล ‘2016 Thailand Managed Security Services Provider of the Year' จากองค์กร Frost & Sullivan เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
     
  บริการ CAT Ethernet และ CAT Private Line ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านเทคนิคและคุณภาพ จากสมาคมMetro Ethernet Forum (MEF) ในปี 2559
     
  ผลงานวิจัยเรื่องนวัตกรรมโปรแกรมบัฟเฟอร์ระบบคงสิทธิ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับ ‘รางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรมดีเด่น' จากคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
     
 

รางวัล Best Performance Award and Best Improvement Award ในการบริหารจัดการเชื่อมโยงวงจรสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดจาก NTT Communications Corporation เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558

     
  บริการ IRIS CLOUD ได้รับรางวัล ‘2015 Thailand Infrastructure as a Service Provider of the Year' จากองค์กร Frost & Sullivan เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558
     
  บริการ CAT Ethernet Service และ CAT Ethernet Plus (Domestic) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ด้านเทคนิคและคุณภาพจากสมาคม Metro Ethernet Forum (MEF) ในปี 2555
     
  ผลงานวิจัยเรื่องนวัตกรรมระบบรับแจ้งเหตุขัดข้องวงจรสื่อสารข้อมูลได้รับ ‘รางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรมดีเด่น' จากคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554