รางวัล ‘2019 Thailand Public Sector Digital Infrastructure Services Provider of the Year'
จากองค์กร Frost & Sullivan เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
     
             
             
 
  บริการ CAT Ethernet และ CAT Private Line ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านเทคนิคและคุณภาพ
จากสมาคม Metro Ethernet Forum (MEF) ในปี 2562
     
             
             
 
  รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภท สร้างสรรค์และออกแบบปฏิทินดีเด่น “TOMORROW we live เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลไม่เคยหยุด ไปให้สุดกับวันพรุ่งนี้”
จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
     
             
             
 
  รางวัล ‘2018 Thailand Smart City Services Provider of the Year'
จากองค์กร Frost & Sullivan เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
     
             
             
 
  รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประจำปี 2561 ชนิดตั้งโต๊ะประเภท เทิดพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ชุด “ทศมภูมี จักรีวงศ์ เอกองค์มหาวชิราลงกรณ์”
จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561
     
             
             
 
  รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประจำปี 2561 ชนิดสมุดบันทึกประเภท เทิดพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ชุด “ทศมภูมี จักรีวงศ์ เอกองค์มหาวชิราลงกรณ์”
จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561
     
             
             
 
 
บริการ CAT data center ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 - Information Security Management System จาก British Standard Institution (BSI) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
     
             
             
 
 
บริการ IRIS CLOUD ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011 - IT Service Management
System จาก British Standard Institution (BSI) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
     
             
9999
9999
     
 
 
สถานีดาวเทียมนนทบุรี ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำหรับบริการถ่ายทอดสื่อสัญญาณดาวเทียมจาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561
     
             
             

สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 1 เพชรบุรี ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้านบริการงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเคเบิลจากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
     
             
             
 
 
สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 สงขลา ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้านบริการวงจรระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศจากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
     
             
             
 
 
สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 ศรีราชา ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้านบริการวงจรระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศจากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
     
             
             
 

สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 4 สตูล ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้านบริการวงจรระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศจากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
     
             
     
 
 
CAT Contact Center ได้รับ ‘รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center)
ระดับดีเด่น' ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
     
             
 
     
 
 
รางวัล ‘Best Contribution to Digital Infrastructure Development – Thailand' จากงาน IFM Awards 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดยนิตยสาร International Finance ประเทศอังกฤษ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
     
             
             
 
 
CAT Contact Center ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 – Quality Management system
จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
     
             
     
 
 
บริการ IRIS CLOUD ได้รับรางวัล ‘2017 Thailand Infrastructure as a Services Provider of the Year' จากองค์กร Frost & Sullivan เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
     
             
 
     
 
 
บริการ CAT cyfence ได้รับรางวัล ‘2017 Thailand Managed Security Service Provider of the Year' จากองค์กร Frost & Sullivan เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
     
             
             
 
  รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภท เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
ชุด เทิดไว้เหนือเกล้า ร.๙ จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560
     
             
             

อาคารสำนักงานใหญ่ CAT ได้รับรางวัล ‘มาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับดีมาก'
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
     
             
             
 
 
ผลงานวิจัยเรื่องระบบตรวจสอบแจ้งเตือนการขัดข้อง ของสถานีฐานสำหรับการติดต่อสื่อสาร
ได้รับ ‘รางวัลนวัตกรรมดีเด่น' จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559
     
             
             
 
 
บริการ CAT cyfence ได้รับรางวัล ‘2016 Thailand Managed Security Services Provider of the Year' จากองค์กร Frost & Sullivan เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
     
             
             
 
  บริการ CAT Ethernet และ CAT Private Line ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านเทคนิคและคุณภาพ
จากสมาคมMetro Ethernet Forum (MEF) ในปี 2559
     
             
 
     

ผลงานวิจัยเรื่องนวัตกรรมโปรแกรมบัฟเฟอร์ระบบคงสิทธิ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับ
‘รางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรมดีเด่น' จากคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
     
             
             
 
  รางวัล Best Performance Award and Best Improvement Award ในการบริหารจัดการเชื่อมโยงวงจรสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
จาก NTT Communications Corporation เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
     
             
             
 

บริการ IRIS CLOUD ได้รับรางวัล ‘2015 Thailand Infrastructure as a Service Provider of the Year' จากองค์กร Frost & Sullivan เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558
     
             
             
 
  บริการ CAT Ethernet Service และ CAT Ethernet Plus (Domestic) ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ด้านเทคนิคและคุณภาพจากสมาคม Metro Ethernet Forum (MEF) ในปี 2555
     
             
     
 
 
ผลงานวิจัยเรื่องนวัตกรรมระบบรับแจ้งเหตุขัดข้องวงจรสื่อสารข้อมูลได้รับ ‘รางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรมดีเด่น' จากคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554